Main Slide Banner Main Slide Banner Main Slide Banner Main Slide Banner Main Slide Banner Main Slide Banner

产品群


最新产品

2019.01.17 Update

车载摄像头用高速传输「MX55J系列」连接器成功研发

日本航空电子成功研发了车载摄像头用的高速传输「MX55J系列」连接器。
MX55J系列

产品发布

展示会

技术资料

全球销售站点

新消息